Home » 标签 古诗词
《梅花》王安石 一年级必背古诗

《梅花》王安石 一年级必背古诗

关于冬天和梅花的诗词,可以直接打印,一年级必背古诗。 《梅花》 宋·王安石 墙角树枝梅,凌寒独自开。 遥知不是 […]

05/25/18
《登鹳雀楼》王之涣 A4可打印带拼音必背古诗

《登鹳雀楼》王之涣 A4可打印带拼音必背古诗

《登鹳雀楼》 唐·王之涣 白日依山尽,黄河入海流。 欲穷千里目,更上一层楼 【译文】夕阳西沉,渐渐没入连绵的群 […]

05/25/18